Ogólne Warunki Handlowe firmy Bramfeld S.C. / BALU Bramy Polska, wyłącznego dystrybutora w Polsce produktów firmy Holler-Tore GmbH, Austria

1.Wstęp

Bramfeld / Holler Tore przyjmuje zlecenia, sprzedaje i dostarcza wyłącznie na podstawie tych warunków sprzedaży i dostawy.  Poniższe warunki dotyczą wszystkich usług, które wykonuje
firma Bramfeld / Holler Tore albo wymieniony z nazwy jej podwykonawca w ramach zlecenia. Ustne uzgodnienia zmian  lub uzupełnienia tej umowy są skuteczne tylko wówczas, gdy je
Bramfeld / Holler Tore pisemnie poświadczy. Warunki  handlowe zleceniodawcy co do przedmiotowej czynności  prawnej i całości stosunków transakcji są wykluczone.
Ewentualna bezskuteczność poszczególnych postanowień nie ma wpływu na pozostałe warunki transakcji. Wszystkie znajdujące się w dokumentach Bramfeld / Holler Tore dane o cenach, wagach, miarach, dane techniczne itp. są zobowiązujące tylko w tym przypadku, gdy jest wyraźnie zaznaczone odniesienie się do nich. Zastrzega się zmiany techniczne.

2.Dostawy towaru Dostawa następuje na rachunek i ryzyko zleceniodawcy.

Bramfeld / Holler Tore jest uprawnione do prowadzenia dostaw częściowych lub wstępnych oraz do rozliczania. Reklamacje zleceniodawca przedkłada zaraz po przyjęciu towaru przewoźnikowi (uwaga w liście przewozowym) oraz pisemnie firmie Bramfeld / Holler Tore, najpóźniej w ciągu ośmiu dni. Środki i koszty związane z przechowywaniem, które z jakichś powodów staje się konieczne, a które jest w sferze zleceniodawcy, obciążają kosztami zleceniodawcę i mają ważność dostarczenia od chwili podjęcia kroków przechowywania. Merytorycznie usprawiedliwione i współmierne zmiany w zobowiązaniach co do usługi i dostawy przez Bramfeld / Holler Tore, a szczególnie umiarkowane
przekroczenia terminu dostawy, zleceniodawca przyjmuje jako z góry dozwolone. Zapowiedziane terminy dostawy należy przyjmować jako tylko podane w przybliżeniu. Wyższe i nieprzewidziane przeszkody ze strony firmy Bramfeld / Holler Tore lub jej podwykonawców zwalniają Bramfeld / Holler Tore od dotrzymania uzgodnionego terminu dostawy. Zleceniodawca jest zobowiązany do tego, aby po zawiadomieniu przez Bramfeld / Holler Tore odebrać niezwłocznie przygotowany w firmie towar. Przeszkody zakładowe i komunikacyjne oraz nierzetelna dostawa ze strony  odwykonawców uchodzą także jako przeszkody wyższe i zwalniają Bramfeld / Holler Tore na czas trwania przeszkody lub, do wyboru przez Bramfeld / Holler Tore, także od zobowiązania do dostawy w ogóle, bez uprawnień dla zleceniodawcy o odszkodowanie z powodu odstąpienia od wykonania zlecenia. Bramfeld / Holler Tore decyduje swobodnie o sposobie przesyłki towaru i o środku transportu. Miejscem spełnienia dostawy i płatności jest siedziba prawna firmy Bramfeld / Holler Tore.

3.Prezentacja ofert i informacja cenowa

Oferty Bramfeld / Holler Tore, pisemne, ustne bądź telefoniczne, jeśli nie jest wyraźnie inaczej zaznaczone, to zależne są one od zakładu produkcyjnego. Umowa kupna dochodzi do skutku wówczas, gdy Bramfeld / Holler Tore prześle pisemne potwierdzenie zlecenia lub dostarczy  zamówiony umową towar. Termin przyjęcia zamówienia wynosi przeważnie 4 tygodnie. Wszystkie oferty są bez zobowiązania. Bramfeld / Holler Tore nie ma obowiązku przyjęcia zlecenia.

4.Wahania w przebiegu produkcji i swoboda ruchów

Dane ilościowe w ofertach nie są gwarantowane. Zastrzega się możliwość odchyleń od danych w prospekcie, dotyczących
wzorów, kolorów, rozmiarów, ciężaru i jakości. Nie są to  odchylenia dalekie od oczekiwań klienta, ale małe i merytorycznie uzasadnione, uwarunkowane produkcją. Zastrzeżone pozostają natomiast zmiany techniczne.

5.Kosztorysy

Kosztorys sporządza się zgodnie z wiedzą specjalistyczną, nie można jednak zagwarantować jego całkowitej prawidłowości. Koszty za sporządzenie kosztorysu nalicza się zleceniodawcy. Wszelkie kosztorysy przekazywane są w formie pisemnej. Jeśli nie uzgodniono inaczej, to Bramfeld / Holler Tore ma na to cztery tygodnie czasu. 6.Wydatki związane ze ściągnięciem należności, upominawcze i inkaso W przypadku zwłoki w płatnościach zleceniodawca jest zobowiązany zwrócić Bramfeld / Holler Tore wszelkie poniesione przez tę firmę wydatki przedprocesowe, jak honorarium dla adwokata i opłaty biur inkaso, jeśli takie koszty były konieczne w dochodzeniu prawnym. Zobowiązuje się zleceniodawcę do zapłacenia 60 PLN w przypadku skutecznego upomnienia oraz do wpłacenia przypadających odsetek w wysokości 14 % rocznie, jak i uiszczenia innych kosztów, jeśli takie wystąpiły.

7.Gwarancje, rękojmie i odpowiedzialność

Gwarancja na wszystkie produkty, które w sensie prawa handlowego dostarczono do przedsiębiorstwa, ogranicza się do 1 roku licząc od czasu dostarczenia towaru / przekazania towaru. Jeśli w dostarczonym towarze wystąpi jakaś wada, to zleceniodawca może żądać naprawienia lub wymiany towaru. Firma Bramfeld / Holler Tore zobowiązuje się dokonać poprawki lub wymiany w odpowiednim terminie, po przekazaniu jej towaru przez zleceniodawcę. Jako realizację gwarancyjną uzgadnia się przeprowadzenie Send & Return, miejscem wykonania zobowiązania jest pierwotne miejsce dostawy. Uzgadnia się, że zleceniodawca musi w ciągu sześciu miesięcy sądownie dochodzić swojego prawa do usługi gwarancyjnej w przypadku ruchomych i nieruchomych rzeczy, w sensie paragrafów powszechnego kodeksu cywilny. Poza tym Bramfeld / Holler Tore daje gwarancję 15 lat na części profilowe (nie części odlewnicze aluminiowe) z nałożoną powłoką ( gwarancja powłok Bramfeld / Holler Tore), a to jednak wyłącznie pod następującymi warunkami:

  • czyszczenie i konserwacja musi być wykonywana wyłącznie produktami Bramfeld / Holler Tore. Konserwacja musi się odbywać minimum dwa razy w roku, środkami Bramfeld /
    Holler Tore i wykonywana przez wykwalifikowany personel Bramfeld / Holler Tore oraz też przedmiot podlegający gwarancji musi być impregnowany wyłącznie środkami
    impregnującymi firmy Bramfeld / Holler Tore. •nie wolno, aby wystąpiły nieodpowiednie działania wykonane przez kupującego lub osoby trzecie,
  • produkt podlegający gwarancji nie może mieć kontaktu z  solami, wodą zawierającą wapń lub z podobnie działającymi środkami, z kwasami i ługiem,
  • nie może też nastąpić działanie szkodowe (mechaniczne  uszkodzenia).

Gwarancja obejmuje naprawienie poprzez wymienienie użytego materiału. Na zleceniodawcy leży
powinność zażądania potwierdzenia zastrzeżonych właściwości zamówionego umową przedmiotu. Jako zazwyczaj zakładane właściwości uchodzą właściwości produktu podane przez producenta oraz te właściwości, których oczekuje się po produkcie przy właściwym jego zastosowaniu i zgodnym z jego przeznaczeniem, jak i też branżowe normy europejskie i austriackie. Odnośnie powłok na powierzchniach uzgadnia się, że za obowiązującą uchodzi norma austriacka EN 12206-1. Prace przy ustawianiu drzwi i bram w wersji fundamentu nieprzechodniego ( nie bezpośredniego) nie powodują wadliwości. Na zleceniodawcę spada powinność sprawdzenia, przy dostarczeniu towaru przez Bramfeld / Holler Tore, jego zgodności z zamówieniem, zgodności z podanymi oznaczeniami produktów oraz z ilością ładunku. Wyklucza się zasadniczo roszczenia odszkodowawcze zleceniodawcy. Odpowiedzialność za wielce niedbałe czy  umyślnie złe zachowanie, nie dotyczy konsumentów, ograniczona jest do wysokości podwójnej kwoty netto wartości towaru. W razie nieprzestrzegania naszych warunków co do montażu, uruchamiania i użytkowania, wyklucza się wszelkie odszkodowania. O każdym naruszeniu warunków klient powinien niezwłocznie poinformować Bramfeld / Holler Tore. Informacje techniczne o Bramfeld / Holler Tore są bez  gwarancji, a jeśli wychodzą poza te, podane przez producenta, to wymagają pisemnego potwierdzenia przez Bramfeld / Holler Tore. Oprócz szkód, które dotyczą osób, wyklucza się roszczenia odszkodowawcze zleceniodawcy z powodu opóźnionej dostawy lub z powodu odstąpienia od umowy.

8.Warunki płatności

Jeśli to tylko możliwe, to przedłożenie rachunku następuje zaraz po dostawie. Płatności dokonuje się bez żadnych potrąceń po przedłożeniu rachunku. Dla rachunków częściowych obowiązują analogicznie warunki płatności jak te, ustalone za całe zlecenie. W przypadku zleceń, które obejmują kilka jednostek, Bramfeld / Holler Tore jest uprawnione do przedłożenia rachunku po dostawie każdej pojedynczej jednostki lub każdej pojedynczej usługi. Zleceniodawca nie jest uprawniony do zwrotu płatności z powodu nie pełnej dostawy, roszczeń gwarancyjnych bądź wytknięcia usterek. Płatności zleceniodawcy, które wpłynęły do Bramfeld / Holler Tore pokrywają najpierw odsetki składane, odsetki i koszty uboczne, koszty przedprocesowe, jak koszty adwokata i biura inkaso, a potem ciążący kapitał począwszy od najstarszego długu. W razie zwłoki w płatnościach uzgadnia się odsetki za zwłokę w wysokości 14 % rocznie w kwartalnym rozliczeniu. W razie nie dotrzymania wpłaty dwóch rat przy płatnościach częściowych Bramfeld / Holler Tore jest uprawnione do odwołania terminu i wystawienia do zapłaty przekazanych weksli akceptowych. Jeśli zleceniodawca zwleka w ten sposób z płatnością, że tylko jeden rachunek otwarty musi być zaskarżony przez Bramfeld / Holler Tore, to uzgadnia się, że odnośnie wszystkich otwartych rachunków Bramfeld / Holler Tore wobec zleceniodawcy następuje wymagalność wierzytelności, a ewentualne skonta, rabaty bądź nadpłaty tracą moc obowiązującą. W przypadku nieprzestrzegania warunków płatności Bramfeld / Holler Tore jak i w przypadku uzasadnionych problemów ze zdolnością płatniczą kupującego (czyli w przypadku zatoru płatniczego) Bramfeld / Holler Tore jest uprawnione do wstrzymania pozostałych dostaw lub usług, żądania zaliczek względnie zabezpieczenia lud do odstąpienia
od umowy bez ustalenia terminu dodatkowego.

9.Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej do chwili uiszczenia ceny

Dostarczony towar pozostaje nieograniczoną własnością Bramfeld / Holler Tore aż do czasu zapłaty wszystkich wierzytelności związanych z tą dostawą (łącznie z odsetkami i
kosztami). Wyklucza się zastawy oferowane przez zleceniodawcę jak i przeniesienia własności zabezpieczenia zamiast kompletnej zapłaty. Jeśli zleceniodawca nie wywiązuje
się ze swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy, to firma Bramfeld / Holler Tore jest uprawniona do odebrania swojej własności na koszt zleceniodawcy, a do wydania której zleceniodawca się zobowiązał. Jeśli dostarczony przez Bramfeld / Holler Tore towar i znajdujący się jeszcze we własności Bramfeld / Holler Tore, zostanie zastawiony lub skonfiskowany, to zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowanie Bramfeld / Holler Tore o tym fakcie i udzielenia wszelkich informacji koniecznych do przeprowadzenia prawa własności. Jeśli osoby trzecie zajmują towar będący jeszcze we własności Bramfeld / Holler Tore albo roszczą do niego prawo, to zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania ich, że  towar ten jest własnością Bramfeld / Holler Tore. Wytoczenie powództwa z tytułu zastrzeżenia własności przez Bramfeld / Holler Tore nie stanowi odstąpienia od umowy. Dostawy wykonane dla określonej inwestycji budowlanej mają ważność jednolitego zlecenia, nawet jeśli są one nie wszystkie na raz zamawiane, dostarczane i rozliczane. W razie zwłoki w płatności oraz w razie uzasadnionych problemów ze zdolnością płatniczą kupującego (zator płatniczy) Bramfeld / Holler Tore jest uprawniony do zmian uzgodnień z natychmiastowym skutkiem (rabaty, obszary sprzedaży, itp.), do ściągnięcia towaru będącego zastrzeżoną własnością, nie odstępując przy tym od umowy. W przypadku wszystkich zwrotów towaru powstałe koszty, koszty transportu, manipulacyjne, pokrywa zleceniodawca.

10.Odpowiedzialność cywilna za jakość produktu

Roszczenia zwrotne w sensie paragrafu ustawy o odpowiedzialności cywilnej za jakość produktu są wykluczone, chyba że, uprawniony do roszczeń wykaże, że błąd popełniła
strona firmy Bramfeld / Holler Tore i ona jest winna. Jeśli zleceniodawca nie jest użytkownikiem według Ustawa o ochronie konsumentów, wyklucza się odpowiedzialność za szkody rzeczowe/materialne wynikające z wady produktu stosownie do paragrafu ustawy o odpowiedzialności cywilnej za jakość produktu, dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, imporcie i sprzedaży. W takim przypadku zleceniodawca zobowiązuje się to wykluczenie odpowiedzialności przenieść na swoich odbiorców. Przy sprzedaży towarów importowanych Bramfeld / Holler Tore zobowiązuje się podać zleceniodawcy w ciągu 14 dni dane o poprzedniku, jeśli Bramfeld / Holler Tore dostanie pismo z takim życzeniem od zleceniodawcy.

11.Prawo do zastosowania i właściwość miejscowa Sądu

W razie sporów sądowych pomiędzy partnerami umowy a Bramfeld / Holler Tore , niezależnie od wartości sporu, uzgadnia się, że sądem właściwym jest wyłącznie Sąd Okręgowy w miejscu prowadzenia działalności przez Bramfeld / Holler Tore . Zastosowanie ma wyłącznie prawo austriackie. Zastosowalność prawa kupna / sprzedaży według UN jaki i też normy odsyłania sprawy do innego sądu według IPRG są wykluczone. Inaczej brzmiące uzgodnienia sądu właściwego dla miejsca nie mają ważności, chyba że zostały pisemnie uzgodnione w poprawkach tych OWH.

12.Cesja/przelew wierzytelności

Przy dostawie pod zastrzeżeniem własności ceduje zleceniodawca firmie Bramfeld / Holler Tore już teraz swoje wierzytelności wobec trzecich podmiotów, jeżeli te powstają w wyniku zbycia lub obróbki naszych towarów, aż do momentu całkowitej spłaty naszych wierzytelności. Te cesje należy przedłożyć odbiorcy przedstawiając mu książki księgowe, kwity dostaw, faktury itp. Jeżeli zleceniodawca zwleka z płatnościami wobec Bramfeld / Holler Tore, to wpływające do niego uzyski ze sprzedaży należy oddzielić i zatrzymać je w imieniu Bramfeld / Holler Tore. Roszczenia wobec ubezpieczyciela są już przelane do Bramfeld / Holler Tore w granicach obowiązującej ustawy o ubezpieczeniach. Zleceniodawca nie jest uprawniony do potrąceń ewentualnych wierzytelności wzajemnych wobec Bramfeld / Holler Tore, chyba że te wierzytelności wzajemne zostały uznane w formie pisemnej przez Bramfeld / Holler Tore.

13.Deklaracja o ochronie danych – zmiany adresowe

Zleceniodawca udziela zgody na to, że dane osobowe z umowy kupna / sprzedaży zawartej z Bramfeld / Holler Tore, mogą być archiwizowane i przetwarzane. Zleceniodawca jest zobowiązany powiadomić o zmianach w adresie zamieszkania i adresie firmy, do czasu trwania ważności umowy. W razie niepowiadomienia o zmianie, wszelka korespondencja wysyłana na ostatnio znany adres będzie miała ważność jako otrzymanej.

14.Postanowienia końcowe

Przy sprzedaży użytkownikowi w sensie ustawy o ochronie konsumentów przedstawione powyżej przepisy obowiązują o tyle, o ile ustawa o ochronie konsumentów nie przewiduje innych przepisów. Wyższe nieprzewidziane przeszkody zwalniają Bramfeld / Holler Tore z dotrzymania uzgodnionych zobowiązań na czas trwania tych przeszkód. Zleceniodawca rezygnuje z zaskarżania ustanowionych warunków sprzedaży i płatności, z jakiegokolwiek powodu, także z powodu zaniżenia o połowę prawdziwej wartości, także z powodu błędów.

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF!